เอกสารมาตรการแจ้งเตือน

มาตรการแจ้งเตือน (Take Down Notice)

      ท่านที่ประสงค์แจ้งเตือนเพื่อให้ ระงับการแพร่หลาย หรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมายออกจากกระบบคอมพิวเตอร์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจะต้องติดต่อ และยื่นแบบฟอร์มข้อร้องเรียนพร้อมเอกสารประกอบต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเองที่ PIM FOOD ACADEMY เลขที่ 286 ชั้น 2-4 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 วันจันทร์-ศุกร์ เวลาทำการ 08:00 - 17:00 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. ผู้ร้องเรียนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มข้อร้องเรียน (Complaint Form) ให้ระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพร้อมแนบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน และลงชื่อรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับมอบให้แก่เจ้าหน้าที่
  2. กรณีผู้ร้องเรียนไม่สามารถ้ร้องเรียนด้วยตนเองได้ ผู้มาร้องเรียนแทนจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจนำมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มข้อร้องเรียน (Complaint Form) ที่นี่