การแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก

สถาบันสอนทำอาหาร PIM Food Academy คณะการจัดการธุรกิจอาหาร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (“สถาบัน ”)  ให้ความสำคัญต่อการเคารพต่อความเป็นส่วนตัวของท่าน สถาบันจะดูแลจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมาตรฐานความปลอดภัยในการรักษาข้อมูลของท่าน โดยเอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ (Privacy Notice) อธิบายถึงวิธีการที่สถาบันปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของท่าน เป็นต้น เพื่อให้ท่านได้รับทราบถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสถาบัน โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่สถาบันเก็บรวบรวม

   ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

   สถาบันได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ของสถาบัน ดังนี้

  • ชื่อ-นามสกุล อายุ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล
  • รายการและประวัติการซื้อสินค้าและบริการ
  • บันทึกการสนทนาไม่ว่าในรูปแบบเสียง (โทรศัพท์) หรือข้อความ (เว็บไซต์, จดหมาย) เมื่อท่านติดต่อมายังสถาบัน
  • IP Address

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

   สถาบันเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยเป็นไปตามฐานการประมวลผลที่ชอบด้วยกฎหมาย ดังต่อไปนี้

2.1 ฐานสัญญา

2.1.1 เพื่อใช้ในการให้บริการแก่ท่านในการซื้อสินค้าและจัดส่งสินค้า ตามวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงของสถาบัน หรือเพื่อติดต่อประสานงานกับท่านในการให้บริการหลังการขาย

2.1.2 เพื่อการแก้ไขและปรับปรุงบริการตามที่ท่านได้แจ้งเรื่องเข้ามาผ่านช่องทางร้องเรียนต่างๆ ของสถาบัน

หากท่านไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ในฐานสัญญานี้ สถาบันไม่สามารถให้บริการท่านได้

2.2 ฐานความยินยอม

สถาบันจะขอความยินยอมจากท่านก่อนการดำเนินการใดๆ ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

2.2.1 การวิเคราะห์ ติดตามพฤติกรรมเพื่อจัดสิทธิประโยชน์เฉพาะตัวให้กับท่าน

2.2.2 การเสนอขายสินค้าหรือบริการหรือส่งสิทธิประโยชน์โดยตรงให้กับท่าน เช่น การส่งอีเมล การติดต่อทางโทรศัพท์ เป็นต้น

2.2.3 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อ 2.2.1 และ 2.2.2 ให้แก่บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม, บริษัทในกลุ่มของบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด, บริษัทในกลุ่มของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด, บริษัทในกลุ่มของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัทในกลุ่มของบริษัท แอสเซนด์ กรุ๊ป จำกัด

2.3 ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของสถาบัน

2.3.1 เพื่อการประมวลผล การวิจัย หรือการจัดทำสถิติซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานของสถาบัน การจัดทำรายงานการดำเนินงานภายในสถาบัน

2.3.2 เพื่อการปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการของสถาบัน

2.3.3 เพื่อการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินงานของสถาบัน ป้องกันการทุจริต การจัดมาตรการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของท่านและสถาบัน

2.4 ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย

สถาบันอาจต้องนำส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ หน่วยงานรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายในการเรียกข้อมูลที่สถาบันครองครองอยู่ได้ เช่น กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการ ศาล เป็นต้น

3. ระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

3.1 กรณีท่านเข้าชมเว็บไซต์สถาบันโดยไม่ได้เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้งาน ระยะเวลาในการเก็บรักษา คือ ไม่เกิน 10 ปีนับแต่เดือนที่เข้าชมเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น

3.2 กรณีที่ท่านสมัครสมาชิก สถาบันจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิกแต่ไม่เกิน 10 ปีนับแต่เดือนที่ท่านเข้าสู่ระบบเป็นครั้งสุดท้าย

สถาบันจะทำการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในเดือนที่ครบกำหนด หรือภายใน 30 วันนับแต่วันที่ท่านขอยกเลิกความเป็นสมาชิกและขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

4. การเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล

   สถาบันอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอกทั้งภายในประเทศหรือหรือต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ตามนโยบายฉบับนี้ โดยหากเป็นวัตถุประสงค์ที่ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน สถาบันจะขอความยินยอมจากท่านก่อนการเปิดเผย ดังนี้

4.1 ซีพี ออลล์ และบริษัทในกลุ่ม

สถาบันอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้บริษัท  ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม เช่น บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด บริษัท ออลล์นาว โลจิกติกส์ จำกัด เป็นต้นไป (รายละเอียดบริษัทในกลุ่มซีพีออลล์ สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ www.cpall.co.th)

4.2 ผู้ที่สถาบันว่าจ้าง (ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล)

สถาบันอาจว่าจ้างบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อช่วยดำเนินการและดำเนินการแทนสถาบันการตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้แก่ท่าน โดยเป็นการเปิดเผยเท่าที่จำเป็นต้องการดำเนินการนั้นๆ และสถาบันได้จัดทำข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจำกัดมิให้ผู้ประมวลข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ดำเนินการเกินกว่าที่สถาบันสั่ง และเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามมาตรฐานที่สถาบันกำหนดก่อนการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาทิ (1) ผู้ให้บริการทางเทคนิคและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึงผู้ให้บริการพัฒนาเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของสถาบัน (2) ผู้ให้บริการคลังสินค้าและการขนส่งสินค้า (3) ผู้ให้บริการด้านการสำรวจ วิจัยหรือวิเคราะห์ข้อมูล (4) ผู้ให้บริการทำโฆษณาและการตลาด (5) ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมและการติดต่อสื่อสาร (6) ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูลและบริการคลาวด์ (Cloud) เป็นต้น

4.3 พันธมิตรทางธุรกิจของสถาบัน (Business Partner)

สถาบันอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังพันธมิตรทางธุรกิจของสถาบัน ทั้งที่ร่วมกันนำเสนอสินค้าหรือบริการให้กับท่าน หรือมิได้ร่วมกันทำในด้านต่างๆ เช่น ด้านการเงินการธนาคาร ด้านระบบการชำระเงิน ด้านการตลาด ด้านการค้าส่งและค้าปลีกทั้งออฟไลน์และออนไลน์ ด้านขนส่งสินค้า ด้านการสำรวจ วิจัย และวิเคราะห์ข้อมูล ระบบสมาชิกสะสมแต้ม (Loyalty program) ทั้งนี้ ข้อมูลที่โอนหรือเปิดเผยให้กันอาจมีทั้งที่ไม่ได้อยู่ภายใต้เอกสารฉบับนี้ (กรณีที่ไม่ได้ร่วมกันทำ) หรืออยู่ภายใต้เอกสารฉบับนี้ และรวมถึงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือเอกสารการแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของพันธมิตรทางธุรกิจ (กรณีร่วมกันทำ)

4.4 ที่ปรึกษาและผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ

สถาบันอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ที่ปรึกษาทางธุรกิจ รวมถึงผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ ในการดำเนินงานของสถาบัน เช่น ทนายความ ผู้ตรวจสอบบัญชี เป็นต้น

4.5 บุคคลหรือหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด

สถาบันมีความจำเป็นต้องเปิดเผยหรือส่งข้อมูลของท่านให้แก่หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายที่มีอำนาจในการเรียกขอข้อมูล เช่น ศาล เจ้าพนักงานตามกฎหมายนั้นๆ เป็นต้น รวมไปถึงการเปิดเผยหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อความจำเป็นของสถาบันตามมาตรการที่กฎหมายกำหนด

4.6 การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศ

สถาบันอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังสถาบันหรือผู้ให้บริการที่อยู่ในต่างประเทศ โดยสถาบันจะใช้ความระมัดระวัง และดำเนินการตรวจสอบว่าสถาบันหรือผู้ให้บริการ รวมถึงประเทศดังกล่าวมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม

5. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

5.1 สถาบันตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สถาบันจึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบัน

5.2 ท่านควรเก็บ User ID และ Password ไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด อย่าเขียนหรือบันทึกข้อมูลดังกล่าวบนสื่อใดๆ หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลใดๆ เพื่อความมั่นใจว่าท่านจะทราบข้อมูลเหล่านี้เพียงผู้เดียวเท่านั้น สถาบันไม่มี และจะไม่มีนโยบายใดๆ ที่จะสอบถาม User ID และ Password ของท่าน หากท่านสงสัยว่า User ID และ/หรือ Password ของท่านอาจถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก หรือสูญหาย หรือถูกขโมย และได้มีการทำรายการโดยมิได้รับอนุญาต กรุณาแจ้งสถาบันทราบทันที

5.3 สถาบันจะป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไม่ถูกต้อง และป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลสูญหาย, ถูกทำลาย, ถูกแต่งเติมและแก้ไข ฯลฯ อีกทั้งจะพยายามเพื่อปรับปรุงข้อบกพร่อง และวางมาตรการเพื่อจัดการด้านความปลอดภัยอย่างเหมาะสม

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิในการดำเนินการดังต่อไปนี้ โดยเป็นไปตามที่กฎหมายได้ระบุไว้

6.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม

ท่านมีสิทธิดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่สถาบันได้ขอความยินยอมจากท่าน โดยท่านสามารถถอนความยินยอมได้อย่างอิสระ ในเวลาใดก็ได้

6.2 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิในการขอเข้าถึงหรือรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สถาบันเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยได้ โดยรวมไปถึงการขอให้สถาบันเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมไว้ได้ โดยสถาบันอาจเรียกเก็บค่าดำเนินการดังกล่าวกรณีท่านร้องขออย่างไม่สมเหตุสมผล โดยสถาบันจะแจ้งให้ท่านทราบถึงค่าดำเนินการก่อนที่สถาบันจะดำเนินการตามคำขอของท่าน

6.3 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง

ท่านอาจมีสิทธิขอให้มีการดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยเกี่ยวกับท่าน ให้ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

6.4 สิทธิในการขอลบหรือทำลายข้อมูล

ท่านมีสิทธิขอให้สถาบันดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวท่านได้

6.5 สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

6.6 สิทธิในการขอให้โอนย้ายข้อมูล

ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำ งานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้กับสถาบัน

6.7 สิทธิในการคัดค้าน

ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกำหนด เช่น สิทธิในการคัดค้านเรื่องการตลาดแบบตรง

6.8 สิทธิในการยื่นเรื่องร้องเรียน

ท่านอาจมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้

ทั้งนี้ อาจเกิดข้อจำกัดในการขอใช้สิทธิของท่านบางประการ โดยสถาบันจะทำการชี้แจงให้ท่านทราบหากไม่สามารถปฏิบัติตามคำร้องขอใช้สิทธิของท่านได้ โดยข้อจำกัดดังกล่าวเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนด

7. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สถาบันอาจปรับปรุงนโยบายส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการ การดำเนินงานของสถาบัน และข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นจากท่าน สถาบันจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบอย่างชัดเจนก่อนจะเริ่มดำเนินการเปลี่ยนแปลง หรืออาจส่งประกาศแจ้งเตือนให้ท่านทราบโดยตรง

8. ช่องทางการติดต่อ

หากท่านมีความประสงค์ใช้สิทธิของท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้นโยบายฉบับนี้ โปรดติดต่อที่

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เลขที่ 313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

Email Address: privacy@pim.co.th

 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

สถาบันสอนทำอาหาร PIM FOOD ACADEMY

อาคาร Food Technology  286 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Hot Line : 0-2855-1683

เว็บไซต์ : www.pimfoodacademy.com