ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเป็นสมาชิก

1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้แพลตฟอร์ม
1.1 สถาบันสอนทำอาหาร PIM Food Academy คณะการจัดการธุรกิจอาหาร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (“สถาบัน”) ได้จัดทำข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานเว็บไซต์ www.pimfoodacademy.com รวมถึงช่องทางอื่นที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งทั้งหมดรวมเรียกว่า (“แพลตฟอร์ม”) โดยผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม (“ผู้ใช้งาน”)ได้อ่าน และยอมรับว่าผู้ใช้งานจะต้องผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแพลตฟอร์มนี้ โดยผู้ใช้งานจะต้องศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านล่างนี้อย่างละเอียดและรอบคอบก่อนที่จะกระทำธุรกรรมหรือกิจกรรมใด ๆ บนแพลตฟอร์มนี้ หากท่านทำธุรกรรมหรือกิจกรรมใด ๆ บนแพลตฟอร์ม ให้ถือว่าผู้ใช้งานได้ยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้แล้ว และหากท่านไม่ต้องการที่จะผูกพันภายใต้เงื่อนไขนี้ กรุณาหยุดทำธุรกรรมใด ๆ บนแพลตฟอร์มนี้ ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือข้อตกลงอื่น ๆ ในแพลตฟอร์มนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกและผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า

1.2 หากผู้ใช้งานอายุต่ำกว่า 20 ปี : ท่านต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่าน และบุคคลดังกล่าวเหล่านั้นจะต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการนี้และรับผิดชอบต่อ: (1) การกระทำของท่าน (2) ค่าบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการใดๆ หรือการซื้อสินค้าของท่าน และ (3) การยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ของท่าน หากท่านไม่ได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่าน ท่านต้องหยุดการใช้งาน/การเข้าใช้แพลตฟอร์มนี้

2. ขอบเขตการใช้งานแพลตฟอร์ม และข้อกำหนดทั่วไป
2.1 ผู้ใช้งานรับรองว่าบรรดาข้อมูลที่ได้ให้ไว้แก่บริษัทในแพลตฟอร์มเป็นข้อมูลของผู้ใช้งานที่ถูกต้องครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งรับรองว่าเบอร์โทรศัพท์มือถือ หรืออีเมลส่วนตัวยังใช้งานได้อยู่ในขณะที่ให้ข้อมูลดังกล่าว

2.2 ผู้ใช้งานตกลงและรับทราบว่า บริษัทไม่ได้ให้ความรับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหาที่ปรากฏอยู่บนแพลตฟอร์ม และไม่รับรองว่าแพลตฟอร์ม ปราศจากไวรัส หรือสิ่งอื่น ๆ ที่อาจจะกระทบต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน

2.3 ก่อนจะทำรายการใด ๆ ผ่านแพลตฟอร์ม ผู้ใช้งานจะต้องตรวจสอบชื่อและนามสกุล หมายเลขสมาชิกและคะแนนสะสม (ถ้ามี) ซึ่งจะปรากฏบนแพลตฟอร์ม และอีเมลที่ท่านได้ระบุไว้ หลังจากที่มีการทำธุรกรรมใดๆ ผ่านทางแพลตฟอร์มทุกครั้ง

2.4 ผู้ใช้งานจะตรวจสอบเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่บนแพลตฟอร์มก่อนการรับสิทธิประโยชน์ และการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านแพลตฟอร์ม

2.5 ผู้ใช้งานรับทราบว่าการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานไปต่างประเทศจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งผู้ใช้งานสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่เมนู “นโยบายความเป็นส่วนตัว”

2.6 ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร บริษัทอาจระงับหรือยกเลิกการให้บริการ รวมถึงเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายผ่านแพลตฟอร์มได้โดยไม่ต้องประกาศ หรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2.7 รายละเอียดของสินค้า: ถึงแม้ว่าบริษัทจะพยายามอย่างเต็มที่ในการให้ข้อมูลและรายละเอียดที่แม่นยำของสินค้า บริษัทไม่รับประกันว่ารายละเอียดดังกล่าวจะมีความแม่นยำ เป็นปัจจุบัน หรือปราศจากข้อผิดพลาด

2.8 ราคาของสินค้า: ราคาที่ประกาศขายทั้งหลายอยู่ภายใต้บังคับการเสียภาษี เว้นแต่จะระบุไว้ชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขราคาขายในเวลาใด ๆ ก็ได้โดยไม่ต้องให้เหตุผลหรือคำบอกกล่าวล่วงหน้าใด ๆ

2.9 เงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้บริการและ/หรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มจะอยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขและข้อกำหนดเกี่ยวกับวิธีสั่งซื้อและชำระเงิน : สถานะการสั่งซื้อ, วิธีการสมัครสมาชิก, การคืนสินค้าและคืนเงิน, สิทธิประโยชน์ และขอใบกำกับภาษีดังกำหนดไว้ในwww.pimfoodacademy.com/faq

3. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน
3.1 บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนสร้างบัญชีผู้ใช้ผ่านแพลตฟอร์มเท่านั้นที่สามารถสั่งซื้อสินค้าและ/หรือบริการ หรือร่วมทำกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นในแพลตฟอร์มทั้งหมด อาทิเช่น ส่วนลดหลักสูตร ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้สิทธิประโยชน์โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


3.2 การสมัครสมาชิก ผู้ใช้งานจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองอย่างถูกต้อง สมบูรณ์ และทันสมัย (update) ที่สุด หากผู้ใช้งานต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล สามารถทำการแก้ไขได้ที่หน้าสมาชิก เพื่อให้ข้อมูลถูกต้อง และเป็นจริงอยู่เสมอ

3.3 ผู้ใช้งานตกลงจะรักษา Username และรหัสผ่านไว้เป็นความลับ หากผู้ใช้งานมอบ หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นนำข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ Username และรหัสผ่านดังกล่าวไปใช้การใดๆ ผู้ใช้งานยอมรับและถือว่าการกระทำเหล่านั้นเป็นการกระทำโดยตัวของผู้ใช้บริการเอง และถือว่ามีผลผูกพันกับผู้ใช้งานตามกฎหมาย

3.4 ผู้ใช้งานมีหน้าที่รับผิดชอบต่อข้อมูลทั้งหมดที่ส่ง หรือจัดให้โดยประการอื่นระหว่างที่ใช้บริการ

3.5 ผู้ใช้งานมีหน้าที่รับผิดชอบต่อธุรกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ/หรือระบบการชำระเงินของผู้ใช้งาน

3.6 บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อธุรกรรมเติมเงินผ่านบัตรเครดิตหรือออนไลน์ใดๆ ที่ดำเนินการโดยธนาคาร หรือผู้ให้บริการอื่น และข้อผิดพลาดใดๆ ในการประมวลผลการชำระเงิน ข้อพิพาทเรื่องการชำระเงิน และ/หรือเรื่องอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับการชำระเงินตามบริการนี้ ผู้ใช้งานจะต้องติดต่อโดยตรงกับธนาคารผู้ออกบัตรของตน

3.7 บริษัทอาจกำหนดให้ผู้ใช้งานส่งข้อมูลเป็นครั้งคราวตามบริการ (ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลด้านการเงินและรายละเอียดบัตรเครดิต) และบริษัทอาจส่งข้อมูลและรายละเอียดดังกล่าว (ภายใต้หน้าที่ในการเก็บรักษาความลับ) ให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกการให้บริการนี้ได้

3.8 ในกรณีผู้ใช้งานใช้สิทธิไปในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท หรือผู้ใช้งานอื่น ผู้ใช้งานตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าวที่เกิดขึ้นเต็มจำนวน

3.9 บริษัทสงวนสิทธิที่จะเพิกถอนการเป็นสมาชิกออนไลน์ของผู้ใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่รับผิดชอบในกรณีที่เกิดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นทั้งสิ้น หากบริษัทพบว่ามีการกระทำดังต่อไปนี้
3.9.1 ผู้ใช้งานให้ข้อมูลที่เป็นเท็จในการลงทะเบียนตามข้อ 3.2. ซึ่งให้รวมถึงการไม่แก้ไขข้อมูลของผู้ใช้บริการให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน
3.9.2  ผู้ใช้งานไม่รักษา Username และรหัสผ่านไว้เป็นความลับ
3.9.3 ผู้ใช้งานกระทำการไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ใช้งานเข้าใช้เว็บไซต์โดยมีเจตนาทุจริต

4. เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม
2.6 ในแพลตฟอร์มอาจมีโฆษณา ไฮเปอร์ลิงก์ หรือดีพลิงก์ ไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบริษัทในเครือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทที่เป็นพันธมิตรทางการค้ากับบริษัท และ/หรือบริษัทอื่นใด  ซึ่งแพลตฟอร์ม เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามเหล่านั้นไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มของบริษัท และไม่อยู่ภายใต้การควบคุมหรือความรับผิดชอบของบริษัท เมื่อผู้ใช้งานทำการลิงก์ไปยังแพลตฟอร์ม เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันดังกล่าว เมื่อผู้ใช้งานจะออกจากแพลตฟอร์มของบริษัทและดำเนินการต่อไปภายใต้ความเสี่ยงของผู้ใช้งานเองทั้งหมด บริษัทไม่รับประกันถึงความถูกต้องแม่นยำและความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม และบริษัทขอปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมดต่อการสูญเสียหรือเสียหายที่ผู้ใช้งานได้รับจากการอ้างอิงข้อความที่อยู่หรือไม่มีอยู่บนแพลตฟอร์ม เว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของบุคคลที่สาม การแสดงโฆษณาไม่ถือเป็นการแสดงการรับรองหรือแนะนำจากบริษัท


5. ข้อมูลที่ท่านได้ส่งมอบให้กับบริษัท
บริษัทไม่ประสงค์ให้ท่านและท่านไม่ควรที่จะส่งข้อมูลที่มีลักษณะเป็นความลับหรือมีลักษณะเป็นทรัพย์สินให้แก่บริษัทโดยผ่านทางเว็บไซต์ ท่านได้ตกลงว่าข้อมูลใด ๆ ที่ท่านหรือบุคคลที่กระทำการแทนท่านจัดให้แก่ บริษัท ไม่ถือว่าเป็นความลับ หรือมีลักษณะเป็นทรัพย์สิน โดยการให้ข้อมูลนั้นแก่บริษัท ถือได้ว่าท่านได้อนุญาตแก่บริษัท และการอนุญาตนั้นมีลักษณะไม่จำกัด ไม่สามารถเพิกถอนได้ ไม่จำกัดอาณาเขต และไม่เรียกเก็บค่าอนุญาต ทั้งนี้ โดยให้บริษัทมีสิทธิใช้ ทำสำเนา แสดงต่อสาธารณะ ส่งและแจกจ่ายข้อมูลนั้นนอกจากนี้ บริษัทไม่ถูกห้ามที่จะใช้ ความคิด แนวคิด หรือความรู้ที่ท่านหรือบุคคลที่กระทำการแทนท่านได้ให้แก่บริษัท ท่านรับทราบว่า บริษัทไม่ประสงค์ให้ท่านและท่านรับรองว่าจะไม่ให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง มีลักษณะหมิ่นประมาท ข่มขู่ อนาจาร ลวนลามทางเพศ หรือขัดต่อกฎหมาย หรือมีลักษณะที่ก่อให้เกิดกรรมสิทธิ์ในข้อมูลให้แก่บุคคลอื่น

6. การจำกัดความเสียหาย
บริษัท หรือบริษัทในเครือจะไม่รับผิดต่อบุคคลใด ๆ ในความเสียหายไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม กรณีพิเศษ หรือความเสียหายอื่นๆ รวมทั้งการสูญเสียกำไร การรบกวนทางธุรกิจ การสูญเสียข้อมูล หรือโปรแกรมในระบบจัดการข้อมูล ของท่าน ที่เกี่ยวข้องกับการใช้หรือ ไม่สามารถที่จะใช้ได้ในเนื้อหา ข้อมูล การทำงาน (Function) ของเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ ที่มีการเชื่อมโยง แม้ว่าบริษัทจะได้แจ้งโดยชัดแจ้งแก่บุคคลแล้วก็ตาม ถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายเหล่านั้น

7. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
บริษัทสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอน ส่วนหนึ่งส่วนใดของเงื่อนไขนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเมื่อใดก็ได้ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของการใช้เว็บไซต์ จะมีผลเมื่อได้มีการประกาศในเว็บไซต์ การที่ท่านยังคงใช้เว็บไซต์ ภายหลังที่ได้มีประกาศ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขลงในเว็บไซต์นี้แล้ว ถือว่าท่านตกลงปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขนั้น บริษัทอาจยกเลิก เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือ ยุติการเชื่อมต่อในส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ เช่น ความสามารถในการเข้าสู่ส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ได้เมื่อใดก็ตาม บริษัทอาจจำกัดการเข้าถึงส่วนใดหรือบริการใด หรือห้ามการเข้าถึง ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของเว็บไซต์ โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าว หรือรับผิดชอบใด ๆ รวมทั้งบริษัทอาจยกเลิกการให้สิทธิการอนุญาตที่ได้ให้ไว้แล้วข้างต้นเมื่อใดก็ได้

8. ผู้ใช้เว็บไซต์จากต่างประเทศ (International User) และกฎหมายที่ใช้บังคับ
เว็บไซต์นี้ได้รับการควบคุม ดำเนินการและบริหารโดยบริษัทจากสำนักงานในประเทศไทย บริษัทไม่รับรองว่าข้อมูลในเว็บไซต์นี้เหมาะสม หรือสามารถที่จะใช้ได้ที่สถานที่อื่นภายนอกประเทศไทย หากท่านเข้าสู่เว็บไซต์นี้จากสถานที่อื่นภายนอกประเทศไทย ท่านมีหน้าที่ ๆ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศนั้น กฎหมายที่ใช้บังคับกับเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทย โดยไม่ประสงค์ให้นำกฎหมายว่าด้วยการขัดกันของกฎหมายมาใช้บังคับ

9. ความสมบูรณ์ของข้อกำหนด
หากข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ข้อใดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งไม่เป็นไปตามกฎหมาย ไม่มีผลสมบูรณ์ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้  ไม่ว่าจะภายใต้ระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายใด ให้ข้อตกลงและเงื่อนไขข้อนั้นหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงื่อนไขดังกล่าวซึ่งไม่เป็นไปตามกฎหมาย ไม่มีผลสมบูรณ์ หรือไม่สามารถบังคับใช้ ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ โดยข้อกำหนดดังกล่าวไม่กระทบต่อความถูกต้องตามกฎหมาย การมีผลสมบูรณ์ หรือความสามารถในการบังคับใช้ส่วนอื่น ๆ ที่เหลือของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

10. การยื่นข้อร้องเรียน
หากมีข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการใช้บริการดังกล่าว สามารถแจ้งได้ที่
E-mail : contactreg@pim.ac.th หรือ ติดต่อเจ้าหน้าที่ : 0-2855-1683

 

หนังสือให้ความยินยอม

ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้สถาบันสอนทำการ PIM Food Academy คณะการจัดการธุรกิจอาหาร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (“สถาบัน”) เก็บรวบรวม ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งทำการเก็บรวบรวมตามที่ได้แจ้งไว้ในเอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับวัตถุประสงค์ที่ต้องขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

  1. การทำกิจกรรมการตลาดของสถาบัน

สถาบันเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมและความสนใจของผู้ใช้บริการ (Profiling) การนำเสนอ การโฆษณาสินค้าและบริการเฉพาะตัวแก่ผู้ใช้บริการ (Direct Marketing/ Personalized Advertising) เช่น การจัดหรือทำการตลาดเกี่ยวกับบริการ การส่งอีเมล ข้อความ SMS เพื่อโฆษณาและนำเสนอสิทธิประโยชน์ตามความเหมาะสม หรือตามการใช้งานหรือความสนใจของผู้ใช้บริการ เป็นต้น

  1. การเปิดเผยให้แก่บริษัทในกลุ่มซีพี ออลล์

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม, บริษัทในกลุ่มของบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด, บริษัทในกลุ่มของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด, บริษัทในกลุ่มของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัทในกลุ่มของบริษัท แอสเซนด์ กรุ๊ป จำกัด เพื่อให้บริษัทเหล่านี้สามารถทำกิจกรรมการตลาดโดยมีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกันกับในข้อ 1 (รายชื่อบริษัททั้งหมดสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ www.cpall.co.th)

ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการสามารถแจ้งมายังบริษัทเพื่อขอถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้เมื่อใดก็ได้ ซึ่งหากท่านถอนความยินยอม ท่านจะไม่ได้รับการแจ้งข่าวสาร หรือสิทธิประโยชน์ตามที่ได้แจ้งไว้ในแต่ละข้อ แต่จะไม่กระทบถึงการใช้บริการทั่วไป โดยสามารถติดต่อมายังบริษัทตามช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้