รายการสั่งซื้อ

ข้อมูลการลงทะเบียน

ประเภท :

ใบเสร็จ :

ใบเสร็จ :

ข้อมูลสำหรับการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

*กรณีไม่ต้องการให้เลขที่บัตรประชาชนกรุณากรอก 0000000000000

กรุณากรอกข้อมูลที่อยู่ให้ตรงตามบัตรประชาชน

สรุปค่าใช้จ่าย

ท่าน

บาท

บาท

บาท

หมายเหตุ :

  • 1. ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% (เนื่องจากเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับยกเว้นภาษีตามมาตรา 39)
  • 2. นิติบุคคลสามารถใช้สิทธิ์ขอหักลดหย่อนภาษีได้ 200% (ตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 437)
  • 3. ยอดเงินที่ต้องชำระข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมของการชำระแต่ละช่องทาง
  • 4. กรุณารออีเมลการยืนยันหรือใบแจ้งหนี้จากผู้จัดอบรมก่อนการชำระเงินทุกครั้ง