รู้จัก PIM FOOD ACADEMY

ABOUT US PIM Food Academy

          เป็นสถาบันสอนอาหารและการจัดการธุรกิจอาหาร ที่ให้ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ภายใต้สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ซึ่งเป็น สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเครือซีพี ออลล์ เป็นที่ยอมรับมากว่า 10 ปี โดยมีความมุ่งมั่นที่จะให้ผู้เรียน มีความรู้ มีทักษะ เพื่อนำไปใช้ได้จริง ในการบริหารและปฏิบัติ ตลอดจนการนำไปต่อยอดการดำเนินธุรกิจ ที่มีอยู่เดิม จุดประกายให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์พัฒนาด้าน อาหารและการจัดการธุรกิจอาหารให้ยั่งยืน

           ทางสถาบันฯ ใส่ใจในด้านคุณภาพเพื่อให้ผู้เรียนได้ประโยชน์สูงสุด โดยจะจัดวิทยากรผู้สอนที่มีความรู้ประสบการณ์ และมีทักษะในการ ถ่ายทอด ทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้และนำไปใช้ได้จริงในภาคปฏิบัติ ทางสถาบันฯ มีห้องปฏิบัติการที่มีอุปกรณ์ทันสมัย เหมาะสมกับการ ใช้งานให้ได้ปฏิบัติจริง มีการเพิ่มทักษะให้เกิดความชำนาญแก่ผู้เรียน เพื่อสามารถนำไปประกอบอาชีพ พร้อมทั้งมีเครือข่ายธุรกิจอาหาร ที่สามารถติดต่อจัดให้ไปฝึกงานในสถานประกอบการในระยะเวลาที่เหมาะสม